Dotacje unijne

DZIAŁANIE 1.2

(24-02-2021)

Malchem Sp. z o.o.
uczestniczy w będącym na etapie oceny merytorycznej projekcie „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”.

Działanie 3.1.2.IOB

(07-10-2019)

Malchem Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Poprawa konkurencyjności firmy Malchem Sp. z o.o. poprzez specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu” dofinansowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Cel […]

Działanie 3.1.2

(07-10-2019)

Malchem Sp. z o.o. Uczestniczy w projekcie: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe 1/01/BON/2017 dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu […]

Działanie 6.1

(07-10-2019)

Malchem Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Paszport do eksportu”. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MALCHEM Sp. z o.o Projekt ma na celu zwiększenie udziału eksportu firmy; zintensyfikowanie powiązań firmy z zagranicznymi kontrahentami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Zasięg: […]